Hoogeveenseweg 28

7933 PG, Pesse

0528 262 566

info@deakkerpesse.nl

Schoolcommissie/MR

Schoolcommissie / MR

Schoolcommissie
Op De Akker heeft de schoolcommissie een belangrijke taak. Zo vergaderen zij minimaal 6 keer per jaar, samen met de directie en de MR, over het reilen en zeilen van de school. Zij bepalen mede de koers van de school binnen de vereniging VCPOZD, het dorp en de omgeving. De antennefunctie speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe kunnen wij, uitgaande van de Christelijke identiteit van de school, samen met de ouders en het team vorm geven aan het onderwijs op De Akker. Wat hebben de kinderen nodig om straks de overstap naar het Voortgezet Onderwijs te kunnen maken.

Leden 2015-2016:

* E Beumer - ouder
* M Nijstad - Vincent - ouder
* M Otten - ouder

MR
De medezeggenschapsraad heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. het beleid van de VCPOZD in het algemeen en basisschool De Akker in het bijzonder. Zoals gemeld vergadert de MR gezamenlijk met de directie en de schoolcommissie. Indien nodig of gewenst vergadert de MR apart om het verenigingsbeleid te toetsen. U moet hierbij denken aan schoolplanontwikkeling, het opstellen van de jaarlijkse schoolgids, het vakantierooster, het personeelsbeleid of andere school organisatorische zaken. Namens de MR is er een lid vertegenwoordigd in de GMR van de VCPOZD. Zo wordt verenigingsbeleid en schoolbeleid op elkaar afgestemd.

Leden 2015-2016:

* A Braam - ouder
* M Jonkman - ouder
* K Hoorn - leerkracht
* B Kamp - leerkracht

De adressen van de leden kunt u vinden in de schoolgids; download bij "onze school".

Copyright CBS de Akker - 2019