Hoogeveenseweg 28

7933 PG, Pesse

0528 262 566

info@deakkerpesse.nl

Missie en visie

Missie

De missie van onze school luidt:

"Groeien in geborgenheid".

Door het bieden van een veilig klimaat kunnen de kinderen zich naar vermogen ontwikkelen. Wij zien dit als een van de speerpunten in ons beleid.

Levensbeschouwelijke visie

Onze school is een christelijke basisschool waar Gods woord, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel, het richtsnoer is voor het handelen van leerkrachtenen kinderen.

Dit houdt in dat wij vanuit de christelijke levensvisie samen met de kinderen inhoud&proberen te geven aan begrippen als: liefde, eerlijkheid, geborgenheid en zorg voor elkaar zodat ook de kinderen hun vertrouwen gaan stellen in God en hun geloof uitdragen in hun leven.

Speerpunten:
* Aandacht voor gezamenlijke vieringen als Kerst en Pasen met ouders en leerlingen
* Aandacht voor gezamenlijke weekopening en weeksluiting met de kinderen
* Aandacht voor bijbelverhalen en bijbehorende liederen

Pedagogische visie

Wij proberen de kinderen een veilig klimaat te bieden, waar ze, door samen met anderen te leren en te spelen, de ruimte krijgen zich naar vermogen evenwichtig te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaal redzame mensen met eigenwaarde en respect voor anderen.

Speerpunten:
* Aanbieden van de Kanjertraining voor groep 1 t/m 8; programma sociaal - emotionele ontwikkeling
* Actief beleid t.a.v. pestgedrag.

Onderwijskundige visie

Omdat een kind zich naar eigen mogelijkheden moet kunnen ontwikkelen, in een multiculturele samenleving, is het noodzakelijk het onderwijs zo in te richten dat de kinderen zich naast basisstof ook herhalings- en/of verdiepingsstof eigen kunnen maken.
Door klassenmanagement moet het onderwijs zo ingericht zijn dat het kind zich de leerstof op een voor hem/haar passende manier krijgt aangeboden. Vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO) vanaf groep 1 en het goed kunnen omgaan met multi media vinden wij hierbij erg belangrijk.

Het ontwikkelen van zelfstandig en samenwerkend leren en de bevordering van creativiteit moet onder professionele supervisie van de leerkracht leiden tot de beoogde doelen en moet een ononderbroken ontwikkelingslijn waarborgen.

Speerpunten:
* Aanbieden Engelse taal vanaf groep 1.
* Structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
* Structurele begeleiding voor leerlingen met een hulpvraag.
* Veel aandacht voor het omgaan met multi media
Copyright CBS de Akker - 2019